juni 2015 Nieuwsflits Graveon

Uit de laatste bestuursvergadering (26 mei 2015): Communicatie - Bestaande website van Graveon up-to-date maken. - Regelmatig nieuwsflits uitbrengen, bijv. na bestuursvergadering - Aanspreekpunten/taakverdeling bestuur Nieuwsflits Graveon juni 2015 Uit de laatste bestuursvergadering (26 mei 2015):
- Communicatie
- Bestaande website van Graveon up-to-date maken.
- Regelmatig nieuwsflits uitbrengen, bijv. na bestuursvergadering
- Aanspreekpunten/taakverdeling bestuur:
a. Voorzitter: Peter van Kuppeveld
b. Penningmeester: Bart Janssen
c. Secretaris/communicatie: Ger Peters
d. Sectie Detailhandel: vacature (waarnemend voorzitter Peter van Kuppeveld)
e. Sectie Industrie en Dienstverlening: Ric Broens
f. Ledenorganisatie: Peter Thoonen
g. Groep Zorgondernemers: Maikel Bardoel en Niels van Lier Bereikbaarheid o.a. via info@graveon.nl.

Verdere gegevens en taakverdeling binnenkort op de website EPG:
- Vergadering verplaatst naar begin juli. Aanwezig: Gemeente, Industriële Kring, ZLTO, en Graveon Financien.
- Ledental neemt langzaam toe.
Al een paar deelnemers van het CMG hebben zich aangemeld om weer lid te worden van Graveon. Aangepast aanmeldingsformulier wordt ontwikkeld Sectie Industrie en Dienstverlening.
- In de sectie I&D vinden allerlei activiteiten en ontwikkelingen plaats, w.o. kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen, bewegwijzering, KVO, etc.
- Voortgang is er bij de Groep Zorgondernemers. Er wordt gewerkt aan een gefundeerd zorgplatform.
- Kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen; binnenkort meer nieuws.
- Rene de Waal volgt Leny van Kempen op in het centrale overleg bedrijventerreinen. 
- Wateroverlast de Eek. Gemeente heeft de betrokken ondernemers voorstel gedaan.
- N324. Project loopt, na veel wensen van ondernemers Sectie Detailhandel.
- CMG heeft 18 mei bij elkaar gezeten in een goed bezochte en vruchtbare vergadering. CMG komt verder op gang, o.m. door de straatvertegenwoordigers.
- Graveon faciliteert CMG, zoals bekend.
- Recreatie en Toerisme. Mevr. Jenneke van Dongen wordt voorzitter van dit platform (niet zijnde bestuurslid Graveon) Ledenorganisatie.
- Geslaagde bijeenkomst bij Kamoen/Tarsus. Zie diverse uitingen in krant/Facebook/etc.
- 26 juni volgende bijeenkomst bij de Greeff, zie uitnodiging.
- Betrokkenheid van de leden wordt groter. Goed bezochte bijeenkomsten etc.
Overige:
- Het uitgebrachte rapport door de Rekenkamer over Ondernemend Grave wordt binnenkort besproken in de Gemeenteraad. Ook Graveon is geraadpleegd door de Rekenkamer bij het opstellen hiervan. Het rapport ligt ter inzage voor de leden.