augustus 2015 Nieuwsflits Graveon

Economisch Platform Grave: Organisatie bedrijfsleven verbetert!

Nieuwsflits Graveon augustus 2015

 

Economisch Platform Grave: Organisatie bedrijfsleven verbetert!

 

Op 2 juli kwam het Economisch Platform Grave (EPG) voor de tweede keer dit jaar bijeen. Het Economisch Platform Grave is dé vertegenwoordiging van het lokale bedrijfsleven binnen gemeente Grave. Het EPG wordt gevormd door Ondernemersvereniging Graveon, ZLTO Land van Cuijk Noord, de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg en de gemeente Grave. Doel van het EPG is de economie in Grave stimuleren en het ondernemersklimaat verbeteren. Diverse onderwerpen komen in het EPG aan bod.

 

Centrum Management Grave

Het EPG heeft het functioneren van Centrum Management Grave besproken. Graveon stuurt aan op een sterke structuur voor én door de ondernemers in het centrum. Vanaf begin dit jaar zijn nieuwe werkgroepen gevormd, die de schouders er goed onder zetten. Binnen het Centrum Management Grave is afgesproken dat maandelijks een evenement aan centrumondernemers wordt gekoppeld, om zo het centrum van Grave sterker op de kaart te zetten en de kansen voor Grave te benutten.

 

Kwaliteitsimpuls Bedrijventerreinen Grave

Het project Kwaliteitsimpuls Bedrijventerreinen Grave heeft als doel om gezamenlijk een kwaliteitsslag op de bedrijventerreinen in Grave te realiseren en te zorgen dat deze kwaliteit voor de toekomst behouden blijft. Het is aan de ondernemers op de verschillende bedrijventerreinen om aan te geven op welke manier de kwaliteit kan worden verbeterd. Hiervoor is een Bedrijventerreinen Overleg Grave tot stand gekomen, dat elke 6 tot 8 weken bij elkaar komt. De samenwerking tussen Graveon, Lier Consultancy, de vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen en gemeente Grave verloopt voorspoedig. Onlangs heeft de portefeuillehouder Economische Zaken, wethouder Daandels, de nieuwe bedrijfsbewegwijzering op Wisseveld geplaatst. Inmiddels is op alle bedrijventerreinen in Grave de nieuwe bewegwijzering gerealiseerd. Naast de bedrijfsbewegwijzering loopt ook het project “Keurmerk Veilig Ondernemen”, waarbij ondernemers samenwerken met gemeente, politie en brandweer om de veiligheid in het gebied te verhogen. De verwachting is dat dit project eind 2015 is afgerond. Daarnaast worden kleinere projecten bij de kop gepakt, zoals aanpak verbetering wateropgave, groenvoorziening etcetera.

 

Ontwikkelingen organisatiegraad Ondernemers

Om het Ondernemersklimaat te verbeteren is het belangrijk dat ondernemers zich organiseren, waardoor ze een constructievere overlegpartner worden, de ondernemersbelangen goed behartigd worden en de kans op realisatie van wensen toeneemt. Bij Graveon en ZLTO zijn positieve ontwikkelingen te melden ten aanzien van het ledenaantal, waardoor ondernemers steeds beter vertegenwoordigd worden. Graveon en Industriële Kring Land van Cuijk hebben contact met elkaar gezocht om het contact te intensiveren en te onderzoeken welke voordelen er voor Grave zijn bij verdere samenwerking.

In het EPG is afgesproken de organisatiegraad bij de toeristische ondernemers en de ondernemers uit de zorgsector verder te versterken. Graveon heeft dit opgepakt en de structuur van het platform Toerisme en Recreatie Grave vormgegeven. Uit de laatste nulmeting “Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk” blijkt dat er in Grave nog veel ontwikkelingskansen zijn op het gebied van Toerisme en Recreatie. Het wordt nu zaak om het platform handvaten te geven, zodat ze met deze kansen aan de slag kunnen gaan.

De zorgsector omvat 25% van de werkgelegenheid in Grave. De hoogste tijd om deze groep van ondernemers bij elkaar te brengen, de collectieve belangen te behartigen en te zorgen dat de zorgsector in Grave sterk blijft. Graveon heeft dit jaar de organisatie van de zorgondernemers opgepakt. De eerste afspraak met vertegenwoordigers van de sector en de wethouders Zorg en Economische Zaken heeft deze maand plaatsgevonden.

 

Economische Ontwikkelingen

De werkgelegenheidscijfers in Grave laten helaas nog geen positieve kanteling in de markt zien. Het EPG heeft ook hét aandachtspunt voor het bedrijfsleven op dit moment, de participatiewet, besproken. Sinds 1 januari is deze wet van kracht. Om het bedrijfsleven te ondersteunen bij deze wetgeving is eind juni het werkgeversservicepunt (www.wspnoordoostbrabant.nl) opgericht. Na de zomer zal hier zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de gemeente aandacht voor zijn om de werkgelegenheid te stimuleren.

Positieve ontwikkeling voor Grave is de vestiging van nieuwe ondernemers van buiten Grave, zowel op de bedrijventerreinen als in het centrum, en dat op verschillende locaties leegstand wordt ingevuld.

 

Voor vragen kunt u terecht bij:

Graveon, www.graveon.nl

ZLTO Land van Cuijk Noord, www.zltolandvancuijknoord.nl

Industriële Kring afd. Cuijk/Grave, www.industriele-kring.nl

Gemeente Grave, www.grave.nl